Faculty of Medicine | Khon Kaen University
  

» ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย มาลีวงษ์ กับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั    (อ่าน 1,837)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย มาลีวงษ์

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2557

        สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 โดย ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย มาลีวงษ์ ศาสตราจารย์ ระดับ 11สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี 2557 โดยคัดเลือกจากความสามารถทางวิชาการ/วิจัย ที่โดดเด่น และคุณูปการที่มีต่อวงวิชาการของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย มาลีวงษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2538 ได้ศึกษาวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยาเชิงชีวโมเลกุล เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางด้านการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และควบคุมโรคปรสิต และได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตแถบประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ทางด้านภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาและทางชีวโมเลกุล ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างคลังชีววัตถุอ้างอิงของเชื้อปรสิต ผลิตแอนติเจนที่จำเพาะทางพันธุวิศวกรรม พัฒนาชุดตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาและทางชีวโมเลกุล และสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor มากกว่า 147 เรื่อง หนังสือ/ตำรา 4 เล่ม ได้ยื่นจดสิทธิบัตร 10 รายการ และอนุสิทธิบัตร 1 รายการ เคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 2536) รางวัลผลงานวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ (ปี 2543, 2546, 2549) เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปี 2555-2558) และรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขา วิชาการ (ปี 2556) 

 Poster : admin | 24 กันยายน 58 07:45:56


© Faculty of Medicine Khon Kaen University , Establish 2515